banner-3.jpg

1. Obecná ustanovení

Vydáváme tímto podmínky a právní omezení používání těchto internetových stránek (dále jen „podmínky“). Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen uživatelé). Provozovatelem internetových stránek na uvedených adresách je <_NAZEV_FIRMY> se sídlem <_NAZEV_FIRMY>, IČ, SPISOVÁ ZNAČKA (dále jen „provozovatel“), který je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

2. Používání internetových stránek

Užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem. Přístup a používání internetových stránek je bezplatné. Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek, distribuovat, přenášet, dále umisťovat a užívat obsah pro pro věřejné či obchodní účely je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel. Obrázky a fotografie zobrazené na těchto stránkách jsou buď majetkem provozovatele, nebo jsou užity s jeho svolením.

3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na stránce byly obsaženy přesné a aktuální informace, přesto však neposkytuje žádné záruky ani prohlášení pokud jde o jejich přesnost a nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu stránky. Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím jeho stránek. Provozovatel však není povinen dohlížet na obsah ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

4. Informace účastníkům nebo uživatelům o ukládání údajů při používání sítě elektronických komunikací

Provozovatel tímto informuje účastníky, že při použití internetové prezentace ukládá následující údaje: doménu, prostřednictvím které uživatel přistupuje k veřejné datové síti internet, datum a čas přístupu a požadovanou URL.

5. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného z právních úkonů směřujících ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak. Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Aktuální podmínky používání internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění. Datum vydání 01.01.2010